אייקון ענן

ניהול הנה"ח דו צדדית, רב מטבעית ורב שנתית. המודול כולל את כל הכלים והדוחות הדרושים לניהול החשבונות ולתפעול הפיננסי של הארגון.

מודול הכספים ב-Bgate-erp תומך בניהול הנה"ח דו צדדית, רב מטבעית, רב שנתית ורב לשונית.
מודול זה מאפשר ביצוע כל הפעולות הדרושות להנה"ח רב מטבעית והפקת דוחות כספיים רב- שנתיים, במסגרת מודול הכספים קיימים כל הכלים הדרושים לניהול מלא של הנה"ח בעסק. כתוכנה רב שנתית Bgate-erp מאפשרת למשתמש חיתוך דו"חות תקופתיים ללא מגבלת שנה אחת, אלא מאפשרים לראות דו"חות מכירות ודו"חות כספיים הכוללים מספר שנים וכך לקבל תמונה אחידה ומדויקת. מודול הנה"ח של Bgate-erp תומך בכל תקנות הרשויות כגון קובץ מע"מ ממוחשב PCN-874, קובץ 856, מבנה מסמכים אחיד.

יתרונות מודול הכספים

 • המודול מתאפיין בידידותיות רבה למשתמש ויכולת בקרה ושליטה גבוהים ביותר.
 • גישה מכל מקום באמצעות רשת האינטרנט ללא צורך בהתקנה.
 • תאימות מלאה לכל התקינה הנדרשת ע"י הרשויות.
 • יכולת בניית דוחות מותאמים אישית.
 • שיפור וייעול בתהליכי הגביה.
כספים

תכונות מרכזיות של מודול הכספים

כללי

 • ניהול מספר רב של מטבעות
 • ניהול הפרשי שער
 • פקודות יומן כולל תמיכה בסוגי תנועות
 • התאמות כרטיסים
 • פקודות תשלום
 • יבוא פקודות יומן ממערכות זרות

בנקים

 • יבוא דפי בנק מאתרי הבנקים
 • קליטה ידנית של תנועות בנקים
 • איתור וניתוח התאמות בנקים
 • התאמות אוטומטיות ע"פ חוקים מוגדרים

תזרים מזומנים

 • ניהול תזרים ממספר בנקים
 • ניהול תנועות צפויות
 • ניהול צפי תקבולים ותשלומים לספקים

תיקי יבוא

 • ניהול תיק יבוא החל ממועד הזמנת היבוא על כל שלביו עד לסגירה סופית של התיק.
 • בניית סעיפי הוצאות קבועות ומשתנות לתיק כולל הפניה לחשבונות המתאימים בהנה"ח.
 • יכולת ניהול ומעקב על העמסות משוערכות וסופיות.
 • יכולת ניהול רב מטבעי.
 • הפקת מסמכי יבוא במטבע זר ובאנגלית.
 • חישוב מחיר ממוצע נע.

דוחות לדוגמא

 • דו"ח פקודות תשלום
 • איתור התאמות בנקים
 • ניתוח תנועות בנקים
 • דו"ח תזרים מזומנים
 • דו"ח מאזן בוחן
 • דו"ח חובות פתוחים
 • דו"ח רווח והפסד
 • דו"ח כרטסת הנה"ח
 • דו"ח גיול חובות
 • דו"ח אובליגו
 • דו"ח איתור תנועות בחתכים שונים

צור קשר

לקבלת פרטים נוספים על BGATE-ERP